Polityka prywatności

Na podst. art. 13 RODO informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, mail: kancelaria@mrpit.pl, tel.+48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP, natomiast obowiązki administratora wykonuje Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w MRPiT wysyłając informację na skrzynkę: iod@mrpit.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w związku z zawarciem i realizacją umowy, której Pani/Pan jest stroną.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na konferencję pn. The future of smart specialization paradigm Lessons learned and way forward w dniu 30 czerwca 2021 r. oraz w celu przesłania linka, umożliwiającego połączenie zdalne z platformą, na której odbędzie się konferencja.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynoszącego 5 lat oraz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 )
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 7. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na konferencję pt. The future  of smart specialization paradigm. Lessons learned and way forward, w dniu 30 czerwca 2021 r. oraz w celu przesłania linka, umożliwiającego połączenie zdalne z platformą, na której odbędzie się konferencja.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
  – prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Skip to content